ANBI Status

Algemene gegevens:

Officiële naam: Hervormde Knapenvereniging op Gereformeerde Grondslag “Spreuken 22:6”

Opgericht op: 7 december 1908

RSIN nummer:

KvK nummer: V516887

Telefoonnummers: 06 331 642 30 (Wilbert den Butter), 06 439 742 10 (Johannes Joosse), 06 533 244 53 (Henri Rebel)

Postadres: Delta 208, 1273 ME, Huizen

E-mailadres: jjoosse90@live.nl

Bestuurssamenstelling:

De KV wordt bestuurd door een algemene bestuursvergadering (hierna AB) waarin alle leidinggevende leden van de vereniging participeren. Deze vergadering vinden 5 keer per jaar plaats. Deze algemene bestuursvergadering worden voorbereid door het dagelijks bestuur van de knapenvereniging (hierna DB). Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door minimaal 5 leden van de KV. Te weten de voorzitter, 2de voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden. De samenstelling van het DB per 26-02-2020 is:

Voorzitter: Wilbert den Butter
2de Voorzitter: Jaap Veerman
Secretaris: Johannes Joosse
Penningmeester: Henri Rebel
Algemene bestuursleden: Mark Lamme, Erik Bakker

Doelstelling:

Conform artikel 2 van de statuten omvat het doel van de KV:
1. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God naar de opvatting uitgedrukt in de drie formulieren van Enigheid.
2. De vereniging stelt zich ten doel door het houden van bijeenkomsten, de kennis van Gods Heilig Woord onder jongens vanaf elf jaar te bevorderen en tot een wandel, daaraan ge toetst, op te wekken, benevens die zaken te bestuderen en te bespreken, die het tegenwoordige en toekomende leven van deze jongens ten nutte te zijn.
3. Zij tracht deze doelstelling te bereiken door Gods Woord te onderzoeken en Zijn wegen te leren kennen in de geschiedenissen van vaderland, kerk en zending en vervolgens door het leveren van vrije bijdragen, het lezen van proza en poëzie en verder door allerlei andere werkzaamheden, die overeenkomstig de christelijke beginselen zijn.

In de op 11-09-2006 vastgestelde “Grondbeginselen Knapenvereniging” word het doel als volgt omschreven:
Het doel van de vereniging is tweeledig. Ten eerste wil de Knapenvereniging (hierna KV) de kennis van het evangelie van Jezus Christus vergroten onder jongens in de leeftijd van 11-18 jaar met het oog op het (leren) kennen en navolgen van Hem. Ten tweede wil de KV meehelpen aan het opbouwen van vriendschappen onder deze jongens.

Beleidsplan:

Met betrekking tot de KV is het volgende beleidsplan opgesteld.

1. Te verrichten werkzaamheden
Om haar doelen te bereiken worden o.a. de volgende werkzaamheden door de KV verricht:
– Het organiseren van wekelijkse zondagse vergaderingen, waarin door Bijbelstudie en ontspanning de jongens uit de doelgroep elkaar kunnen ontmoeten.
– Het organiseren van overige activiteiten zoals, voetbaltoernooien, kampen en (afdelings)uitjes voor de jongens uit de doelgroep.
– Het stimuleren van de jongens uit de doelgroep om zich in te zetten voor de kerkelijke gemeente en de samenleving.

2. Werving en beheer van gelden
De KV ontvangt gelden ten behoeve van de doelstelling op onder andere de volgende wijze:
– Een jaarlijkse bijdrage vanuit de Hervormde Gemeente Huizen.
– Het ontvangen van gelden van donateurs.
– Een jaarlijkse contributie van de jongens uit de doelgroep.
– Door bijdrages te vragen van de jongens uit de doelgroep voor de te houden activiteiten en kamp.
– Door rente te ontvangen over het eigen vermogen van de KV.

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats:
– De gelden worden zoveel als mogelijk giraal op een betaal en spaarrekening ontvangen en beheerd (indien dit niet het geval is wordt dit zo spoedig mogelijk na contante ontvangst op de betaalrekening gestort).
– Het dagelijks beheer van de financiële middelen vindt plaats door de penningmeester.
– Binnen 6 maanden na einde boekjaar, zal onder verantwoordelijkheid van het DB, door de penningmeester aan het AB, een balans en staat van baten en lasten worden gepresenteerd.
– Vanuit het AB worden een tweetal leden gekozen welke de kascommissie vormen tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. Deze commissie brengt aan het AB verslag uit van haar bevindingen.

3. Vermogen van de vereniging

De KV houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de vereniging. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

4. Bestedingsbeleid

De KV besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan activiteiten die direct of indirect bijdragen aan de doelstelling. De activiteiten op de korte, middellange en lange termijn liggen in lijn met de werkzaamheden zoals verwoord in artikel 1 van dit beleidsplan.

5. Beschikken over het vermogen van de vereniging

Op grond van artikel 8 en 9 van de statuten van de KV (bepalingen omtrent de besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de KV. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de KV als ware het eigen vermogen.

Beloningsbeleid

Zowel het AB als het DB van de KV genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslagactiviteiten

Jaarlijks wordt aan de Hervormde Jeugdraad (adviesorgaan van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Huizen) een verslag uitgebracht van de activiteiten zoals in dat jaar gehouden. Het laatste opgeleverde verslag betrof het verslag over het jaar 2019 waarin het volgende werd beschreven:

Jaarverslag 2019

 

Naam van de club: Hervormde Knapenvereniging (KV)
Gemiddeld aantal bezoekers per avond/middag/activiteit: 110 jongens van 12 tot 18 jaar oud, verdeeld over 7 afdelingen.
Aantal bijeenkomsten in het jaar 2019: +/- 25 zondagen van 12:00 tot 13:00. Daarnaast 3 activiteiten inclusief een kampweek in de zomer.
Totaal aantal vrijwilligers/leiding: 25 leiders (mannen tussen de 22 en 40 jaar)
Omschrijving club: De Knapenvereniging is al 110 jaar een plek waar jongens samenkomen met leeftijdsgenoten, om elkaar te ontmoeten, vriendschappen te bouwen en samen te praten over verschillende Bijbelse thema’s. Onder begeleiding van een aantal leiders per leeftijdsgroep, trekken ze door de jaren heen met elkaar op en zo ontstaan hechte vriendschappen. De groepen komen op ongeveer 25 zondagen van 12:00 tot 13:00 bij elkaar en nemen daarnaast deel aan activiteiten en de kampweek.

 

De vereniging wordt geleid door een dagelijks bestuur (DB): Voorzitter, Secretaris en Penningmeester plus minimaal 2 algemene leden (waaronder 1 vicevoorzitter). Het algemeen bestuur (AB) word gevormd door de complete leidersgroep van 25 mannelijke leiders. Zij verdelen zich vervolgens o.a. in commissies voor het organiseren van activiteiten, kampweken, de jaarvergadering en het samenstellen van de jaarlijkse liturgie. 5x per jaar vinden er AB en DB vergaderingen plaats en worden er tevens ook uitjes georganiseerd voor de leiders (plus vrouwen).

 

Korte samenvatting 2019: In 2019 waren er weer +/- 25 zondagse vergaderingen. We zijn naar Winterberg geweest (langlaufen), zaalvoetbaltoernooi en we mochten in de zomer met ruim 85 jongens een week lang op kamp in Sneek (Friesland).

 

We namen begin van het jaar afscheid van een groep van 14 jongens en 1 leider. Vervolgens mochten we weer 20 jongens verwelkomen bij de nieuwe jongste afdeling.

 

Tijdens de jaarvergadering in november werd een mooi overzicht gegeven van 2019.

 

De banden tussen jongens van de aparte leeftijden blijven groeien en zijn heel veel waard. Maar ook de banden tussen de leiders zijn een enorme toegevoegde waarde voor de sterke vereniging die de KV in 2019 nog steeds mag zijn.

Korte vooruitblik 2020 : Begin 2020 namen we afscheid van de oudste groep: 7 jongens en mochten er weer 25 starten bij de nieuwe jongste groep. Helaas is de geplande activiteit voor Winterberg niet doorgegaan ivm onvoldoende sneeuw. Wel staat er naast karten (1 april), ook nog een spetterende activiteit in mei op de planning. Uiteraard zijn de voorbereiding voor het kamp in volle gang, we reizen af naar Noorden in augustus.
Bestuurswisselingen in 2019/bestuur op 31-12-2019:

–      In 2019 namen afscheid van het bestuur (DB): Jaap-Jan Westland (als Penningmeester)

–      In 2019 werd Henri Rebel de nieuwe Penningmeester

–      Het (DB) bestuur bestond op 31-12-2019 uit: Wilbert den Butter (Voorzitter), Johannes Joosse (Secretaris), Henri Rebel (Penningmeester), Jeroen van Vliet (Vicevoorzitter/Algemeen lid), Erik Bakker (Algemeen lid), Mark Lamme (Algemeen lid)

Voorgenomen besteding

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

Staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaand is weergegeven de balans en staat van baten en lasten van 2012 t/m 2016, alsmede de begrotingen van 2017.

Jaarrekening Knapenvereniging