ANBI Status

Algemene gegevens:

Officiële naam: Hervormde Knapenvereniging op Gereformeerde Grondslag “Spreuken 22:6”

Opgericht op: 7 december 1908

RSIN nummer:

KvK nummer: V516887

Telefoonnummers: 06 331 642 30 (Wilbert den Butter), 06 811 446 95 (Ben Reurink), 06 423 033 67 (Jaap Jan Westland)

Postadres: Omroeplaan 25, 1276 EV Huizen

E-mailadres: Benreurink_@hotmail.com

Bestuurssamenstelling:

De KV wordt bestuurd door een algemene bestuursvergadering (hierna AB) waarin alle leidinggevende leden van de vereniging participeren. Deze vergadering vinden 5 keer per jaar plaats. Deze algemene bestuursvergadering worden voorbereid door het dagelijks bestuur van de knapenvereniging (hierna DB). Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door 5 leden van de KV. Te weten de voorzitter, 2de voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen adjunct. De samenstelling van het DB per 01-01-2016 is:

Voorzitter: Wilbert den Butter
2de Voorzitter: Jeroen van Vliet
Secretaris: Ben Reurink
Penningmeester: Jaap Jan Westland
Algemeen Adjunct: Jan-Jaap Hoegee

Doelstelling:

Conform artikel 2 van de statuten omvat het doel van de KV:
1. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God naar de opvatting uitgedrukt in de drie formulieren van Enigheid.
2. De vereniging stelt zich ten doel door het houden van bijeenkomsten, de kennis van Gods Heilig Woord onder jongens vanaf elf jaar te bevorderen en tot een wandel, daaraan ge toetst, op te wekken, benevens die zaken te bestuderen en te bespreken, die het tegenwoordige en toekomende leven van deze jongens ten nutte te zijn.
3. Zij tracht deze doelstelling te bereiken door Gods Woord te onderzoeken en Zijn wegen te leren kennen in de geschiedenissen van vaderland, kerk en zending en vervolgens door het leveren van vrije bijdragen, het lezen van proza en poëzie en verder door allerlei andere werkzaamheden, die overeenkomstig de christelijke beginselen zijn.

In de op 11-09-2006 vastgestelde “Grondbeginselen Knapenvereniging” word het doel als volgt omschreven:
Het doel van de vereniging is tweeledig. Ten eerste wil de Knapenvereniging (hierna KV) de kennis van het evangelie van Jezus Christus vergroten onder jongens in de leeftijd van 11-18 jaar met het oog op het (leren) kennen en navolgen van Hem. Ten tweede wil de KV meehelpen aan het opbouwen van vriendschappen onder deze jongens.

Beleidsplan:

Met betrekking tot de KV is het volgende beleidsplan opgesteld.

1. Te verrichten werkzaamheden
Om haar doelen te bereiken worden o.a. de volgende werkzaamheden door de KV verricht:
– Het organiseren van wekelijkse zondagse vergaderingen, waarin door Bijbelstudie en ontspanning de jongens uit de doelgroep elkaar kunnen ontmoeten.
– Het organiseren van overige activiteiten zoals, voetbaltoernooien, kampen en (afdelings)uitjes voor de jongens uit de doelgroep.
– Het stimuleren van de jongens uit de doelgroep om zich in te zetten voor de kerkelijke gemeente en de samenleving.

2. Werving en beheer van gelden
De KV ontvangt gelden ten behoeve van de doelstelling op onder andere de volgende wijze:
– Een jaarlijkse bijdrage vanuit de Hervormde Gemeente Huizen.
– Het ontvangen van gelden van donateurs.
– Een jaarlijkse contributie van de jongens uit de doelgroep.
– Door bijdrages te vragen van de jongens uit de doelgroep voor de te houden activiteiten en kamp.
– Door rente te ontvangen over het eigen vermogen van de KV.

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats:
– De gelden worden zoveel als mogelijk giraal op een betaal en spaarrekening ontvangen en beheerd (indien dit niet het geval is wordt dit zo spoedig mogelijk na contante ontvangst op de betaalrekening gestort).
– Het dagelijks beheer van de financiële middelen vindt plaats door de penningmeester.
– Binnen 6 maanden na einde boekjaar, zal onder verantwoordelijkheid van het DB, door de penningmeester aan het AB, een balans en staat van baten en lasten worden gepresenteerd.
– Vanuit het AB worden een tweetal leden gekozen welke de kascommissie vormen tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. Deze commissie brengt aan het AB verslag uit van haar bevindingen.

3. Vermogen van de vereniging

De KV houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de vereniging. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

4. Bestedingsbeleid

De KV besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan activiteiten die direct of indirect bijdragen aan de doelstelling. De activiteiten op de korte, middellange en lange termijn liggen in lijn met de werkzaamheden zoals verwoord in artikel 1 van dit beleidsplan.

5. Beschikken over het vermogen van de vereniging

Op grond van artikel 8 en 9 van de statuten van de KV (bepalingen omtrent de besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de KV. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de KV als ware het eigen vermogen.

Beloningsbeleid

Zowel het AB als het DB van de KV genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslagactiviteiten

Jaarlijks wordt aan de Hervormde Jeugdraad (adviesorgaan van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Huizen) een verslag uitgebracht van de activiteiten zoals in dat jaar gehouden. Het laatste opgeleverde verslag betrof het verslag over het jaar 2014 waarin het volgende werd beschreven:

Korte samenvatting van het jaar 2014:
Wekelijks (+/- 30 per jaar) vinden er verspreid over 7 afdelingen op zondagmiddag vergaderingen plaats. Bij deze vergaderingen op zondagmiddag komt de afdeling met gemiddeld ca. 17 jongens (knapen) bij elkaar om uit God’s Woord te leren (1e punt) en ontspannen met elkaar bezig te zijn (2e punt). Daarnaast worden door verschillende commissies een aantal andere activiteiten georganiseerd. Onderstaand een overzicht van de commissies en de activiteiten van het jaar 2014.
– De kampcommissie
De kampcommissie heeft het afgelopen jaar een kamp georganiseerd in Westelbeers. Met als thema Wild Wild Westelbeers. Een fantastisch kamp waar weer veel vriendschappen zijn ontstaan met tijd voor een serieus gesprek en een ontspannen samenzijn.
– De jaarvergaderingcommissie
Deze commissie heeft in 2014 de organisatie van de jaarvergadering op zich genomen, een grote opkomst met spreker ds. Roest. Een leuke afscheid van oudste afdeling en de introductie van “vrienden van de knapenvereniging” een initiatief vanuit de penningmeester om o.a. jongens te binden aan de club op lange termijn, met een jaarlijkse gift.
– De liturgiecommissie heeft het afgelopen jaar gezorgd voor:
De liturgie tijdens de kampweek. En een samenkomst voor “speelgoed voor Hongerije” afgelopen voorjaar.
– De activiteitencommissie heeft het afgelopen jaar gezorgd voor:
o Een spetterend (met de nadruk op nat) KV voetbal toernooi
o Een kart/lasergame activiteit bij Coronel
o Een gezamenlijke zeil activiteit met de Meisjesvereniging Eva
– De PR activiteiten worden waargenomen door het bestuur waar periodiek de Knaap als magazine nog steeds wordt verspreid en facebook met grote regelmaat wordt onderhouden. Vooral communicatie via facebook met een pagina van bijna 300 likes loopt erg goed!

Bestuurswisselingen
Per 2015 heeft Peter Baas als 2e voorzitter het bestuur verlaten. Jeroen van Vliet heeft zijn rol opgevolgd. Ben Reurink heeft Jeroen van Vliet vervangen als secretaris van de vereniging.

Voorgenomen besteding

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

Staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaand is weergegeven de balans en staat van baten en lasten van 2012 t/m 2016, alsmede de begrotingen van 2017.

Jaarrekening Knapenvereniging